Testimonials

Get In Touch

Sara Malyk

Malyk Realty

#6 1000 Northwest Blvd  Creston ,  BC  V0B 1G6 

Mobile: 250-435-0071

Phone: 236-351-0123

saramalyk@saramalyk.com